کلیدهای میانبر ویندوز

shift+f10
منوی حاصل از کلیک سمت راست موس را برای شما نمایش می دهد.

alt+spacebar,n
پنجره در حال نمایش رابه حالت minimize در می آورد.

alt+spacebar,x
پنجره در حال نمایش را به حالتmaximizeدر می آورد.

ctrl+end
انتخاب آخرین آیکن پنجره فعال

ctrl+home
انتخاب اولین پنجره فعال

windowskey+e
باز کردن ویندوز اکسپلور

shift+windowskey+m
maximize کردن تمام پنجره ها به طور همزمان

windowskey+m
minimize کردن تمام پنجرها به طور همزمان

windowskey+L
ویندوز را در حالت logoff می برد. 

/ 0 نظر / 19 بازدید